Cookie beleid SV Meerkerk

De website van SV Meerkerk is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy Statement (AVG)

Privacy Statement (AVG)

Privacy Statement
SV Meerkerk hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In de nieuwe Europese wet General Data Protection Regulation (GDPR) met de Nederlandse versie van die wet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een persoonsgegeven gedefinieerd als een gegeven dat herleidbaar is naar een in leven zijnde persoon.

In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SV Meerkerk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR en AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement. 
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. 
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is. 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SV Meerkerk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit door contact te zoeken met het bestuur van SV Meerkerk via [email protected].

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door SV Meerkerk verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Verwerken van je lidmaatschap van de KNVB 
 • Verwerken van je lidmaatschap van SV Meerkerk 
 • Indelen en herindelen in de teams 
 • Indelen van de kantine diensten 
 • Indelen van het bestuurskamerdiensten 
 • Indelen voor arbitrage doeleinden 
 • Wijze van betalen van lidmaatschap 
 • Verwerken van betalingen (lidmaatschap en boetes opgelegd door de KNVB) 
 • Publicatie van contactpersonen van SV Meerkerk met telefoonnummer en/of e-mailadres op de website 
 • Uitnodigingen voor activiteiten 
 • Het aanvragen van subsidie (voor de jeugd)
Daarnaast hebben wij een website www.svmeerkerk.nl waarop 
 • Teams wedstrijdverslagen en foto’s kunnen laten plaatsen 
 • Teampagina met teamindeling waarbij de afscherming van leden zoals die is ingesteld door leden in de voatbal.nl app van de KNVB gerespecteerd wordt
 • Wedstrijdverslagen en nieuwberichten op de website kunnen tevens op Facebook gedeeld worden

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens van je: 
 • Voornaam 
 • Tussenvoegsel 
 • Achternaam 
 • Geboortedatum 
 • Woonadres 
 • 1e en eventueel 2e e-mailadres 
 • Geslacht 
 • Telefoonnummer 
 • Bankrekeningnummer 
 • Nummer van het presentatiepak en voetbaltas

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen vertrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit gebeurt op dit moment niet.  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens SV Meerkerk van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • Onze vrijwilligers die met de systemen werken zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je hebben, met de kanttekening dat niet alle gegevens zonder meer verwijderd kunnen worden. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Wij reageren op klachten over je privacy met de hoogste prioriteit. Mocht je niet tevreden zijn met onze reactie dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Derde landen
Sommige persoonsgegevens worden doorgegeven aan ‘derde landen’. Dat wil zeggen dat de servers waarop deze informatie opgeslagen wordt zich buiten Europa bevinden. In dit geval geldt dit voor Facebook die haar servers in Amerika hebben staan. Bedrijven in Amerika die het Privacy Shield certificaat hebben gaan adequaat om met persoonsgegevens. Facebook is Privacy Shield gecertificeerd.

Namens het bestuur van SV MeerkerkDelen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!